HRB zaustavna barijera

RB zaustavna barijera

RB plitka zaustavna barijera

RRB zaustavna barijera

HBD zaustavni stupić

RBD zaustavni stupić

SBT zaustavni stupić

TBD zaustavni stupić

TKU bušač guma

TKS bušač guma

BR1S/BR3S/BR6S Ulazna rampa